Tisztújítás 2022

Választás 2022

A 2022. november 11-én tartott közgyűlésén az MSOTKE tagsága új elnököt, elnökségi tagokat és felügyelő bizottsági tagokat választott, akik a  2022-2027-es ciklusban lesznek a társaság tisztségviselői.

Elnök: Dr. Bognár Zsolt

Elnökségi tagok: Dr. Gebei Róbert, Dr. Hetzman T. László, Dr. Kanizsai Péter, Dr. Pető Zoltán, Dr. Szabó László, Dr. Varga Csaba

A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Máté Ágnes, Dr. Tóth-Sajts Erika, Dr. Vass Péter


Választás előkészítése – 2022

Az MSOTKE ALAPSZABÁLYÁBÓL

A közgyűlés
A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak (az egyesület rendes, tiszteletbeli és ifjúsági tagjainak) több mint fele jelen van. Ha a … Közgyűlés … határozatképtelen, legrövidebben 30 perccel későbbi, legkésőbb 30 napon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal megismételt Közgyűlést kell kitűzni, amely az eredetivel azonos napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. … Az Egyesület tisztségviselőinek Közgyűlés általi megválasztása minden esetben titkos szavazással történik.

Az elnökség
Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat 7 tagú Elnökség látja el. Az elnököt és 6 fő elnökségi tagot a közgyűlés 5 éves időtartamra választja.
Az Elnökség tagjává csak rendes tag választható.

A Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság egy elnökből és két további tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés legfeljebb öt éves időtartamra választja. A Felügyelő Bizottság tagjai az elnököt maguk közül egyszerű szótöbbséggel választják. Szavazategyenlőség esetén a Felügyelő Bizottság elnöke a tagok közül korban legidősebb.

A JELÖLŐ BIZOTTSÁG

A Jelölő Bizottság (JB) a MSOTKE tagjainak független, kizárólag a választás idejére létrehozott és kizárólag az alapszabálynak alárendelt szerve, amelyeknek elsődleges feladata a jelölések összegyűjtése, a jelölőlista összeállítása, a választások tisztaságának biztosítása, a pártatlanság elvének érvényesítése

Az MSOTKE Jelölő Bizottsága 3 főből áll – 1 elnök és 2 tag. A JB-t az MSOTKE Elnöksége kéri fel és bízza meg a feladat ellátásával.

A JB tagjai díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek. A JB tagjai a MSOTKE rendes tagjai. Mandátumuk a jelölő periódusra (2022. február – november) szól.

A JB feladata a beérkező jelölések, valamint a tagok véleményének összegyűjtése alapján az Alapszabálynak megfelelő javaslattétel az Elnök, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozóan; biztosítani a választás szabályszerű lebonyolítását a jelölt állítástól a végső eredmény kihirdetéséig és a hitelesítéséig.

A JB TAGJAI (2022)

Elnök:
Dr. Máté Ágnes főorvos
matea70@gmail.com
Tagok:
Dr. Szedlák Miklós főorvos
drszedlak@gmail.com
Dr. Zacher Gábor főorvos
drzacherg@t-online.hu

HATÁRIDŐK

A jelölő felület kialakítása a honlapon
határidő: a tavaszi közgyűlésig
felelős: Titkárság

A tagság kiértesítése e-mailben illetve levélben
határidő: a tavaszi közgyűléstől június 15-ig
felelős: Titkárság

Személyes jelölések
határidő: folyamatos
felelős: JB

Jelölések fogadása a honlapon
határidő: folyamatos
felelős: Titkárság

Jelöltektől elfogadó nyilatkozatok bekérése
határidő: 2022. szeptember 12-től október 7-ig
felelős: Titkárság

Jelöltlista összeállítása
határidő: 2022. október 10.
felelős: JB

Elnöki programok közzététele a honlapon
határidő: 2022. október 10-től
felelős: Titkárság

Közgyűlés – helyszíni jelölések – választás
határidő: 2022. november 11.
felelős: JB

Közzététel honlapon
határidő: november 14.
felelős: Titkárság

Hivatalos bejegyzés megindítása
határidő: november 30.
felelős: megválasztott Elnök

A VÁLASZTÁS MENETE

Az Elnökség tagjává csak rendes tag választható. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A jelöltnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy az MSOTKE regisztrált tagja, büntetlen előéletű, magyar állampolgár aki, a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és nem áll az MSOTKE Alapszabályában meghatározott kizáró okok hatálya alatt. A jelöléstől a jelölt bármikor visszaléphet.
A választás tervezett időpontja és a Közgyűlés minden kapcsolódó adata a honlapon lesz elérhető. Az MSOTKE lehetőséget biztosít a jelölteknek fényképük és rövid életrajzuk megjelenítésére a honlapon. Az elnökjelölt(ek) programjukat is közzétehetik a honlapon a választás napját megelőző 30. naptól.
Az Egyesület tisztségviselőinek Közgyűlés általi megválasztása minden esetben titkos szavazással történik. Utolsó helyi szavazategyenlőség esetén az adott vonatkozásban ismételt szavazást kell tartani.

A 2022. november 11-i tisztújítás jelöltjei:

Elnök: Dr. Bognár Zsolt

Elnökségi tagok:
Dr. Bognár Zsolt
Dr. Burány Béla
Dr. Fenyves Bánk
Dr. Gaál Szabolcs
Dr. Gebei Róbert
Dr. Horváth Ákos
Dr. Kanizsai Péter
Dr. Kocsis Tibor
Dr. Mártai István
Dr. Orosz Ferenc
Dr. Sajtos Erika
Dr. Sóti Ákos
Dr. Szedlák Miklós
Prof. Dr. Szabó Zoltán
Dr. Varga Csaba

Felügyelő Bizottsági tagok:
Dr. Máté Ágnes
Dr. Sajtos Erika
Dr. Vass Péter

Helyszíni jelölés a közgyűlésen lehetséges, amennyiben a jelölt személy ott van, és nyilatkozik, hogy vállalja a jelölést.