Alapszabály

1. Az Egyesület neve:

Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület
Az Egyesület angol neve: Hungarian Society of Emergency Medicine

2. Az Egyesület székhelye:

1028 Budapest, Hidegkúti út 153.
Az Egyesület működési területe: Magyarország területe

3. Az Egyesület örökös alapító elnöke:

Dr. Pikó Károly

4. Az Egyesület célja

A komplex sürgősségi betegellátás szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek kidolgozása, támogatása, színvonalának emelése, továbbá az egyesületi tagok szakmai tevékenységének fejlesztése, képzettségének emelése. Az Egyesület aktívan vesz részt a hazai közvélemény formálásában, a gyors és szakszerű tájékoztatásban a tömegkommunikációs eszközök segítségével. Végül az Egyesület elősegíti az egyesületi tagok tevékenységének fejlesztését, az egészségügy és ezen belül különösen a praehospitalis és hospitalis betegellátás színvonalának emelését. 

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében

 1. szakmai segítséget nyújt tagjainak az újonnan kialakítandó sürgősségi osztályok megszervezésében,
 2. szorgalmazza és közreműködik a sürgősségi betegellátásban résztvevő szakemberek oktatásában, képzésében és továbbképzésében,
 3. támogatja tagjainak szakmai elismerését, szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket, melynek keretében pályázatokat ír ki, emlékérmeket és díjakat alapít, illetve adományoz,
 4. kapcsolatot létesít és együttműködik más hasonló célú, nemzeti és nemzetközi szervezetekkel,
 5. részt vesz, illetve képviselteti magát hazai és nemzetközi tudományos szakmai szervezetek munkájában, tapasztalatcserét, szakmai továbbképzéseket, konferenciákat és kongresszusokat szervez,
 6. kiadványokat szerkeszt és ad ki, 
 7. az egészségmegőrzés gyakorlati megvalósítása érdekében propaganda tevékenységet fejt ki.

Az Egyesület 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései értelmében a 34.§ a) pontja szerint 
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény preambuluma, 2. § (3) bekezdése, 35. § (2) bekezdés e) pont, 37. § (1), (3) bekezdése, 98. § (1) bekezdése, 100. §, 141. § (2) bekezdése) tudományos tevékenység, kutatás (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 141. § (2) f) pontja) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 141. § (2) f) pontja) közfeladatot jelentő közhasznú tevékenységeket folytatja. 

Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

5. Az Egyesület céljának megvalósítása, gazdasági tevékenysége

Az Egyesület vagyona a tagok által befizetett tagdíjakból és egyéb bevételekből képződik. 

Az Egyesület gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, illetve az alapszabályban meghatározott alapcéljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel tagjai között, azt csak az egyesületi célokban megfogalmazott közhasznú tevékenységekre használja fel. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végezne, Közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni.

Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A tagok kötelezettsége a tagdíjak rendszeres befizetésére terjed ki. 

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. 

Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik akkor is, ha az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy ha az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

A tagdíj éves mértékét a közgyűlés állapítja meg. A tárgyévre vonatkozó tagdíjat a tagnak a tárgyév december 31-ig kell megfizetnie.

6. A tagsági viszony

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az egyesületi tagság formái:

a) rendes tagság,
b) tiszteletbeli tagság,
c) pártoló tagság,
d) ifjúsági tagság. 

A pártoló és a tiszteletbeli tag az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.

6.1 Rendes tagság

Az Egyesület rendes tagja lehet az a nagykorú magyar állampolgár vagy Magyarországon letelepedett illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az Egyesület alapszabályát, felvételét belépési nyilatkozatban kéri, a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, és akit az Egyesület elnöksége a rendes tagok sorába felvesz. 

Az Egyesület tagjává válást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti. 

Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. Jogaikat a rendes tagok személyesen gyakorolhatják. 

6.1.1 A rendes tag jogai: 

a) az Egyesület Közgyűlésén tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal vehet részt; 
b) egyesületi tisztségre választhat és választható;
c) részt vehet az Egyesület szervezeti, szakmai és tudományos életében, tapasztalatcseréin, továbbképzésein, konferenciáin, kongresszusain;
d) igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, eszközeit, felszereléseit, berendezéseit;
e) folyamatosan tájékozódhat az Egyesület bármely területén folyó munkáról és eseményről;
f) meghatározott feladat elvégzésére az Egyesülettel munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt létesíthet;
g) az Egyesület törvénysértő határozatait a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 

6.1.2 A rendes tag kötelességei:

a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;
b) kötelesek az Egyesület döntéseit, határozatait végrehajtani; 
c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni;
d) köteles elérhetőségi címét az Egyesület elnöke felé jelezni; 
e) köteles felkérésre egyesületi tevékenységéről beszámolni; 
f) köteles közreműködni az Egyesület vagyonának megteremtésében, megóvásában és gyarapításban, a Közgyűlés által meghatározott módon és mértékben. 

6.2 Tiszteletbeli tagság

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a nagykorú magyar vagy nem magyar állampolgár, akinek a szakmai munkájában szerzett széleskörű tapasztalatait az Egyesület működése során hasznosítani tudja. 

A tiszteletbeli tagot az Egyesület elnökének javaslatára a Közgyűlés választja.

A tiszteletbeli tagokat egyenlő jogok illetik meg. A tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs, egyebekben jogaik és kötelezettségeik megegyeznek a rendes tagokéval.  

A tiszteletbeli tagok tisztség viselésére nem választhatóak, és az Egyesület szerveiben szavazati joguk nincs.

6.3 Pártoló tagság

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és nem magyar állampolgár és jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely az Egyesület működésében vagyoni hozzájárulással vesz részt. 

A pártoló tagságot az egyesületi tag javaslatára az elnökség hagyja jóvá. A pártoló tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.

A természetes személy pártoló tagok jogaikat személyesen, a jogi személy pártoló tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják. A pártoló tag illetve képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kell fizetnie, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. 

A pártoló tag meghatározhatja, hogy az általa nyújtott rendszeres illetve eseti támogatást az Egyesület részére milyen célból adja, ennek felhasználását figyelemmel kísérheti. A pártoló tag köteles az Egyesülettel szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni. 

6.4 Szenior tagság

Azok a rendes tagok, akik betöltötték a 70. életévüket és legalább 10 éve tagjai az Egyesületnek, mentesülnek a tagdíj, valamint az Egyesület éves kongresszusán a regisztrációs díj megfizetése alól.

6.5 Ifjúsági tagság

Az Egyesület ifjúsági tagja lehet az a magyar és nem magyar egyetemi vagy főiskolai hallgató állampolgár, aki az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó tudományág iránt érdeklődést mutat, és akit a tudományágban elért kiemelkedő tanulmányi eredménye alapján oktatói felvételre javasolnak és felvételüket belépési nyilatkozatban kérik, és ennek nyomán az Egyesület elnöksége őket az ifjúsági tagok sorába felveszi. 

Az ifjúsági tagokat egyenlő jogok illetik meg. Az ifjúsági tagok jogai és kötelezettségei azonosak a rendes tagokéval. 

6.6 A tagsági viszony megszűnik:

a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

Az Egyesületből az a tag zárható ki, akinek a magatartása súlyosan, vagy ismételten jogszabályt, az Egyesület alapszabályát, vagy a közgyűlés határozatát (ide értve a tagdíjfizetési kötelezettségre vonatkozó határozatot is) sérti és e tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti. A kizárási eljárást bármely egyesületi tag, vagy egyesületi szerv kezdeményezheti írásban az Elnökségnél. A tagkizárás ügyében első fokon az Elnökség dönt, másodfokon az Egyesület Közgyűlése jár el. 

Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül azt a tagot is, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.

A kizárási eljárást első fokon az elnökség folytatja le. Az eljárás megindítását bármely tag vagy egyesületi szerv írásban kezdeményezheti. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A taggal az elnökség indokolással ellátott kizáró határozatát, melynek tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást, írásban közölni kell. 

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés a fellebbezés alapján dönt a kizárásról, vagy az Elnökség határozatának hatályon kívül helyezéséről és a kizárásra vonatkozó kezdeményezés elutasításáról. A taggal a közgyűlés indokolással ellátott kizáró határozatát, melynek tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást, írásban közölni kell. Ezen felül a határozatot 30 napos jogvesztő határidőn belül bíróság előtt megtámadhatja a Ptk 3:36 § (1) bekezdés alapján.

A Közgyűlés az elnökség javaslata alapján jogosult az Egyesület rendes tagjainak „Örökös Tag” címeket adományozni.

7. Az Egyesület szervezete

Az Egyesület testületi szervei:

a) Közgyűlés,
b) Elnökség,
c) Felügyelő Bizottság,
d) Oktatási Bizottság,
e) Etikai Bizottság,
f) Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
g) a Közgyűlés által megalapított egyéb bizottságok. 

Az Egyesület tisztségviselői:

a) elnök,
b) elnökségi tagok, 
c) felügyelő bizottsági elnök és tagok. 

7.1 A Közgyűlés

A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt.

7.1.1. A közgyűlés összehívása, közgyűlési meghívó

A Közgyűlés évente legalább egyszer ülést tart. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Bíróság elrendeli.

Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

A Közgyűlést az elnökség nevében az elnök hívja össze. A meghívót az Egyesület honlapján (www.msotke.hu) kell közzétenni a Közgyűlés időpontját megelőzően legalább 15 nappal úgy, hogy a meghívóban tételesen szerepeljenek a napirendi pontok. A meghívót az Egyesület tagjainak e-mailben (elektronikus levélben), az e-mail címmel nem rendelkező tagoknak pedig postai úton küldi meg az Egyesület elnöke a közgyűlési ülés előtt legalább 15 nappal.

A közgyűlési meghívók elküldésének alátámasztására az e-mailben megküldött meghívókat ki kell nyomtatni és a határozatok tárába le kell fűzni, vagy azokat elektronikus formában el kell menteni és az adatokat tartalmazó adathordozót kell a határozatok tárához csatolni.

A Közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell legalább 

– az Egyesület nevét és székhelyét;
– közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
– a közgyűlés napirendjét,
– a megismételt közgyűlés határozatképességére vonatkozó hivatkozást.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A Közgyűlést az Egyesület székhelyén kell megtartani, vagy amennyiben az Egyesület tagjainak számára tekintettel indokolt, a Közgyűlési meghívóban megjelölt olyan helyen, amely alkalmas az Egyesület minden tagjának befogadására.

A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

7.1.2. A Közgyűlés határozatképessége, megismételt közgyűlés

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak több mint fele jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legrövidebben 30 perccel későbbi, legkésőbb 30 napon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal megismételt Közgyűlést kell kitűzni, amely az eredetivel azonos napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 

A megismételt Közgyűlés határozatképességének feltétele továbbá, hogy a megismételt közgyűlési ülésre szóló meghívóban szerepeljen azon figyelmeztetés is, hogy a megismételt ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz az eredeti napirendi pontok tekintetében. 

Az eredeti közgyűlési üléssel azonos napra kitűzésre kerülő megismételt ülés esetén az arra szóló meghívást és figyelmeztetést már az eredeti ülésre szóló meghívóban fel kell tüntetni. Ha a megismételt ülést másik napra tűzi ki az elnökség, akkor az eredeti ülés határozatképességének megállapítását követően új meghívót kell küldeni és közzétenni a megismételt ülésre szólóan, úgy, hogy a megismételt ülés időpontja ahhoz képest legalább 15 nappal későbbi időpontra essen.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen az elnök által felkért két tag hitelesít.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és az Egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

7.1.3. A Közgyűlés menete

A Közgyűlés megnyitását követően meg kell állapítani, hogy a Közgyűlés határozatképes-e. A határozatképesség esetén meg kell választani a közgyűlés levezető elnökét, aki – amennyiben a jelen lévő tagok más személyt nem jelölnek – az Egyesület Elnöke.

Meg kell választani a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőt. A közgyűlésen meg kell választani legalább két szavazatszámlálót, akik a szavazások alkalmával megszámolják a leadott szavazatokat és közlik azt a jegyzőkönyv vezetőjével és a levezető elnökkel, valamint a Közgyűléssel.

7.1.4. Határozathozatal

A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Az Egyesület tisztségviselőinek Közgyűlés általi megválasztása minden esetben titkos szavazással történik.

A határozatképesnek minősülő közgyűlési ülésen jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges az Egyesület Alapszabályának módosításához. 

A szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez.

A Közgyűlés határozathozatalában nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

7.1.5. A jegyzőkönyv

A Közgyűlés, Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. 

7.1.6. A Határozatok kihirdetése

A Közgyűlésen hozott határozatokat, a szavazás eredményének megállapítását követően szóban nyomban ki kell hirdetni. Amennyiben a szavazásra ülés tartása nélkül került sor, úgy a határozatot az Egyesület honlapján történő közzététellel kell közölni az Egyesület tagjaival. A Közgyűlés, valamint az Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza.

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban és helyen – az tekinthet be, aki érdekeltségét hitelt érdemlő módon igazolja. A betekintő személy az iratokról – saját költségén – másolatot készíthet. Az Egyesület közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, és arról másolatot készíthet.

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

a) az alapszabály módosítása;
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.

A közgyűlés dönt a közhasznú szervezet beszámolójának elfogadásáról is. A beszámoló elfogadásáról tartott szavazást megelőzően fel kell olvasni a Felügyelő Bizottság jelentését a beszámolóval kapcsolatban.

7.1.7. Határozat ülés tartása nélkül

A Közgyűlés határozatait ülés tartása nélkül, elektronikus úton is meghozhatja, ebben az esetben a határozathozatalt az Elnökség kezdeményezi a határozat tervezetének a tagok részére e-mailen, az e-mail címmel nem rendelkező tagok részére pedig postai úton történő megküldésével. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnökség részére.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlést össze kell hívni.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

7.2 Az Elnökség

Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat 7 tagú Elnökség látja el. Az elnököt és 6 fő elnökségi tagot a közgyűlés 5 éves időtartamra választja. Az Elnökség tagjai vezető tisztségviselők.

Az Elnökség tagjává csak rendes tag választható. 

Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

Az elnökségi ülésen az Elnökség tagjai vesznek részt. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg. 

Az Elnökség határozathozatalában nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az Elnökség két közgyűlés között a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem utalt kérdésekben az Egyesület vezető testületi szerve. 

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább negyedévenként tartja. 

Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább 15 nappal az ülés időpontját megelőzően e-mail üzenetben küldött meghívó útján értesülnek az ülésről, és az ülés napirendi pontjairól. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagoknak több mint a fele jelen van. 

Az Elnökség határozatai az Egyesület egészére kötelező érvényűek, azokat a Határozatok Könyvében vezeti, melyben rögzíteni kell a döntés lényegi tartalmát, a döntéshozatal időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számát, számarányát, nevét. 

Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 15 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség tagjainak több mint a fele jelen van.

Az Elnökség határozatait ülés tartása nélkül, elektronikus úton is meghozhatja, ebben az esetben a határozathozatalt az Elnök kezdeményezi a határozat tervezetének a tagok részére e-mailen, az e-mail címmel nem rendelkező tagok részére pedig postai úton történő megküldésével. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnökség részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, az Elnökségi ülést össze kell hívni.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az Elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

Az Elnökség határozatát – amennyiben az konkrét személyre vagy személyekre vonatkozik – postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként kell a döntéshozatal időpontjától számított legkésőbb két héten belül elküldeni az érintett részére. A határozatot – amennyiben az nem konkrét személyre, hanem a nyilvánosságra vonatkozik – a döntéshozatal időpontjától számított két héten belül az Egyesület honlapján kell közzétenni. 

Az Egyesület működéséről illetve szolgáltatásainak igénybevételi módjáról, valamint beszámolóiról szóló közleményeit az Elnökség az Egyesület internetes honlapján jelenteti meg. 

Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

Az Elnökség feladatai: 

a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
g) az Elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés
n) javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasztására.

Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Elnökség döntéseiről két közgyűlés között tájékoztatja az Egyesület tagjait.

Az elnökség tagjainak megbízatása megszűnik: 

a) a határozott idő elteltével;
b) a tisztségről való lemondással;
c) visszahívással;
d) az elnökségi tag halálával. 

7.3 Az elnök

Az elnök megbízatása a megválasztás napjától számított 5 évre szól. 
A mandátum lejárta után az elnök e tisztségre egy alkalommal újra megválasztható.
Az elnökjelölt(ek) programjukat közzétehetik az Egyesület honlapján (www.msotke.hu) a választás napját megelőző 30. naptól.

Az elnök feladatai:

a) a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése,
b) konferenciák és más rendezvények szervezése,
c) a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés,
d) az Egyesület működésének irányítása,
e) utalványozási jog gyakorlása bármelyik elnökségi taggal együttesen,
f) képviseli az Egyesületet.

Az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja. 

7.4 Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság az Egyesület felügyelő szerve. 

A Felügyelő Bizottság egy elnökből és két további tagból áll.  A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés legfeljebb öt éves időtartamra választja. A Felügyelő Bizottság tagjai az elnököt maguk közül egyszerű szótöbbséggel választják. Szavazategyenlőség esetén a Felügyelő Bizottság elnöke a tagok közül korban legidősebb. 

A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

A Felügyelő Bizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. 

A Felügyelő Bizottság kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A Felügyelő Bizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.

A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak, ha tisztségük ellátására méltatlanná válnak. 

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az ülést az Bizottság elnöke hívja össze, oly módon, mint az Egyesület elnöke az elnökség üléseit. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha ülésén mindhárom tag jelen van. A határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Felügyelő Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az Egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A Felügyelő Bizottság feladatai: 

a) az Egyesület Alapszabálynak megfelelő működésének biztosítása; 
b) az Egyesület pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzése; 
c) az Egyesületi nyilvántartásokra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése; 
d) a felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, melynek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja;
e) a felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha a jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik;
f) a felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

 • a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
 • a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel;

g) az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni, mely határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult;
h) ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet
i) ellenőrzi és véleményezi a közhasznú szervezet éves beszámolóját, melyre vonatkozó írásbeli – a beszámoló elfogadásával kapcsolatos javaslatot is tartalmazó – jelentését ismertetni kell a beszámolót jóváhagyó közgyűlésen. A beszámolót jóváhagyó közgyűlés kitűzését követő 5 napon belül a jelentést írásban el kell juttatni az Elnökséghez.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzései során a vezető tisztségviselőktől jelentést, más személyektől tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

7.4 Oktatási bizottság

Az Oktatási Bizottság egy elnökből és további két tagból áll. Az Oktatási Bizottság elnökét az Elnökség választja, a bizottsági tagokat – a leendő bizottsági elnök jelölése alapján – az Elnökség választja. 

Az Oktatási Bizottság feladatai: 

a) a szakmai képzés különböző szintű szervezése és lebonyolítása; 
b) oktatási segédanyagok, programok, kiadványok készítése; 
c) kapcsolattartás a Magyar Orvosi Kamarával, a szakmai kollégiumokkal, orvosi egyetemekkel; 
d) kapcsolattartás az egészségügyi hatóságokkal valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériummal; 
e) helyi, országos kongresszusok szervezése; 
f) pályázatok kiírása, elbírálása;
g) szakmai publikációk megjelentetése; 
h) hazai és nemzetközi kutatási programok koordinálása; 

7.5 Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság egy elnökből és további két tagból áll. Az Etikai Bizottság elnökét az Elnökség választja, a bizottsági tagokat – a leendő bizottsági elnök jelölése alapján – az Elnökség választja.

Az Etikai Bizottság feladatai: 

a) az orvos-beteg kapcsolatrendszer figyelemmel kísérése; 
b) kartársi kapcsolatok korrektségének felügyelete;
c) etikai szempontból kirívó esetek jelzése, lehetőség szerint megelőzése;

7.6 Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egy elnökből és további két tagból áll. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnökét az Elnökség választja, a bizottsági tagokat – a leendő bizottsági elnök jelölése alapján – az Elnökség választja.

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának feladatai: 

a) társadalmi intézményekkel és civil szervezetekkel való kapcsolattartás; 
b) a pályázatok és programok gazdasági és szakmai felügyelete; 
c) az oktatási programok elkészítéséhez szakmai segítségnyújtás;

7.7 Egyéb Bizottságok

Az Egyesület Közgyűlése az Alapszabályban megfogalmazott célok elérése érdekében további bizottságokat hozhat létre az elnökség előterjesztése alapján, amely bizottságok egy elnökből és további legalább két tagból állnak. A bizottságok elnökét az Elnökség választja, a bizottsági tagokat – a leendő bizottsági elnök jelölése alapján – az Elnökség választja. A Közgyűlés köteles meghatározni a bizottságok feladatait.

8. Az Egyesület képviselete

Az Egyesületet a hatóságok és bíróságok előtt az elnök, akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt elnökségi tag képviseli. Ha jogszabály írásbeli jognyilatkozatot kíván valamely kérdésben, az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt két elnökségi tag együttesen jogosult az írásbeli jognyilatkozat megtételére.

Az Egyesület jegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott illetve előnyomatott egyesületi név alá az elnök a teljes nevét önállóan aláírja, a közjegyző által hitelesített aláírási nyilatkozatnak megfelelően. 

Az Egyesület pénzfogalmi számlája fölötti rendelkezésre az elnök és az elnök által kijelölt elnökségi tag együttesen jogosult. 

9. Az Egyesület felügyelete

Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést a következő szervezetek látják el: 

 • az adóellenőrzést az állami adóhatóság, 
 • a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, 
 • az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti belső ellenőrzési szervezet, 
 • a törvényességi felügyeletet pedig – a közhasznú működés tekintetében – a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség.

10. Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik: 

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

Amennyiben az Egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését megállapították és a vagyonáról nem történt – a 4. pont szerinti – rendelkezés, akkor azt a hitelezők kielégítése után közérdekű célokra kell fordítani. 

11. Záró rendelkezések

Az Egyesület működésére vonatkozó és a jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk-nak az egyesületre vonatkozó szabályait, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésének támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény kell alkalmazni. 

Ezt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az Egyesület Közgyűlése Siófokon, 2018. november 9. napján fogadta el.

Fenti Alapszabályt az Egyesület elnöke és az általa kijelölt elnökségi tag – a közgyűlés felhatalmazása alapján – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást követően helybenhagyólag írták alá. 

Kelt: Siófok, 2018. november 9. napján

A jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos szövegének.