Tisztújítás 2022

Választás előkészítése – 2022

Az MSOTKE ALAPSZABÁLYÁBÓL

A közgyűlés
A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak (az egyesület rendes, tiszteletbeli és ifjúsági tagjainak) több mint fele jelen van. Ha a … Közgyűlés … határozatképtelen, legrövidebben 30 perccel későbbi, legkésőbb 30 napon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal megismételt Közgyűlést kell kitűzni, amely az eredetivel azonos napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. … Az Egyesület tisztségviselőinek Közgyűlés általi megválasztása minden esetben titkos szavazással történik.

Az elnökség
Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat 7 tagú Elnökség látja el. Az elnököt és 6 fő elnökségi tagot a közgyűlés 5 éves időtartamra választja.
Az Elnökség tagjává csak rendes tag választható.

A Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság egy elnökből és két további tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés legfeljebb öt éves időtartamra választja. A Felügyelő Bizottság tagjai az elnököt maguk közül egyszerű szótöbbséggel választják. Szavazategyenlőség esetén a Felügyelő Bizottság elnöke a tagok közül korban legidősebb.

A JELÖLŐ BIZOTTSÁG

A Jelölő Bizottság (JB) a MSOTKE tagjainak független, kizárólag a választás idejére létrehozott és kizárólag az alapszabálynak alárendelt szerve, amelyeknek elsődleges feladata a jelölések összegyűjtése, a jelölőlista összeállítása, a választások tisztaságának biztosítása, a pártatlanság elvének érvényesítése

Az MSOTKE Jelölő Bizottsága 3 főből áll – 1 elnök és 2 tag. A JB-t az MSOTKE Elnöksége kéri fel és bízza meg a feladat ellátásával.

A JB tagjai díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek. A JB tagjai a MSOTKE rendes tagjai. Mandátumuk a jelölő periódusra (2022. február – november) szól.

A JB feladata a beérkező jelölések, valamint a tagok véleményének összegyűjtése alapján az Alapszabálynak megfelelő javaslattétel az Elnök, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozóan; biztosítani a választás szabályszerű lebonyolítását a jelölt állítástól a végső eredmény kihirdetéséig és a hitelesítéséig.

A JB TAGJAI (2022)

Elnök:
Dr. Máté Ágnes főorvos
matea70@gmail.com
Tagok:
Dr. Szedlák Miklós főorvos
drszedlak@gmail.com
Dr. Zacher Gábor főorvos
drzacherg@t-online.hu

HATÁRIDŐK

A jelölő felület kialakítása a honlapon
határidő: a tavaszi közgyűlésig
felelős: Titkárság

A tagság kiértesítése e-mailben illetve levélben
határidő: a tavaszi közgyűléstől június 15-ig
felelős: Titkárság

Személyes jelölések
határidő: folyamatos
felelős: JB

Jelölések fogadása a honlapon
határidő: folyamatos
felelős: Titkárság

Jelöltektől elfogadó nyilatkozatok bekérése
határidő: 2022. szeptember 12-től október 7-ig
felelős: Titkárság

Jelöltlista összeállítása
határidő: 2022. október 10.
felelős: JB

Elnöki programok közzététele a honlapon
határidő: 2022. október 10-től
felelős: Titkárság

Közgyűlés – helyszíni jelölések – választás
határidő: 2022. november 11.
felelős: JB

Közzététel honlapon
határidő: november 14.
felelős: Titkárság

Hivatalos bejegyzés megindítása
határidő: november 30.
felelős: megválasztott Elnök

A VÁLASZTÁS MENETE

Az Elnökség tagjává csak rendes tag választható. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A jelöltnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy az MSOTKE regisztrált tagja, büntetlen előéletű, magyar állampolgár aki, a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és nem áll az MSOTKE Alapszabályában meghatározott kizáró okok hatálya alatt. A jelöléstől a jelölt bármikor visszaléphet.
A választás tervezett időpontja és a Közgyűlés minden kapcsolódó adata a honlapon lesz elérhető. Az MSOTKE lehetőséget biztosít a jelölteknek fényképük és rövid életrajzuk megjelenítésére a honlapon. Az elnökjelölt(ek) programjukat is közzétehetik a honlapon a választás napját megelőző 30. naptól.
Az Egyesület tisztségviselőinek Közgyűlés általi megválasztása minden esetben titkos szavazással történik. Utolsó helyi szavazategyenlőség esetén az adott vonatkozásban ismételt szavazást kell tartani.

Letölthető dokumentumok